SAMKissa on meneillään tutkintouudistus

SAMKissa on meneillään tutkintouudistus, jolla tähdätään

– entistä paremmin työelämän osaamistarpeita vastaavaan korkeakoulutukseen

– entistä joustavampaan ja opiskelijalähtöisempään oppimiseen

– entistä parempaan monialaisuuden hyödyntämiseen

– entistä tehokkaampaan asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseen opetuksessa

– uusien pedagogisten mallien käyttöönottoon opetuksessa

– uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Entistä parempi työelämävastaavuus

Perustaitojen osaaminen, monialaisuus, moniosaaminen, asiakas- ja palveluosaaminen, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot, yhteisöllisyys, käyttäjälähtöinen ajattelu, liiketoimintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen, energia- ja ympäristöosaaminen, elinkaariajattelu, digiosaaminen, turvallisuus ja riskienhallinta, kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen, osaamisen johtaminen, verkostotoiminnan osaaminen, luovuus, eettisyys.

Tuttuja asioita, jotka toistuvat osaamistarvekartoituksissa työhön liittyvinä osaamisodotuksina. Tutkintouudistuksen myötä syntyvissä opetussuunnitelmissa tehdään näkyväksi tällainen geneerinen, korkeakoulutasoinen osaaminen ammatillisen substanssiosaamisen rinnalla.

Entistä joustavampaan ja opiskelijalähtöisempään oppimiseen

Osaamisen personointi on yksi päivän sanoista. Se tarkoittaa vastuun ottamista oman osaamisen kasvusta, mikä näkyy henkilökohtaisessa opintosuunnittelussa ja opintovalintojen tekemisessä. Opiskelijan oma rooli oppimisessa kasvaa. Häneltä odotetaan oman toiminnan johtamista, itsesäätely- ja itsearviointitaitoja, mutta myös verkottumista ja verkostojen hyödyntämistä osana oppimista.

Personointi tarkoittaa myös sitä, että koulutuksessa tarjotaan mahdollisuus opintosuunnitelman henkilökohtaistamiseen. Eri koulutusaloilla valinnan mahdollisuudet ovat erilaiset, riippuen siitä, kuinka säädeltyjä alan tutkinnot ovat. Jossain määrin kuitenkin kaikissa tutkinnoissa valinnaisuutta on jo lakisääteisestikin oltava. Minimissään se SAMKissa tarkoittaa 10–15 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja, jossain koulutuksessa liikkumavara voi olla jopa 45 opintopistettä. Monialaisuus saman katon alla tuo uusia mahdollisuuksia opiskelijalle tutkinnon personointiin.

Opetusmenetelmien kehittyminen edellyttää myös sitä, että opiskelija kantaa oman vastuunsa oppimisesta. Hyvänä esimerkkinä tästä on Flipped Classroomin (käänteinen luokkahuone) tuleminen opetuksen menetelmävalikkoon. Siinä ajatuksena on, että lähiopetus ja opettajan antama ohjaus hyödynnetään erilaisina ohjattuina harjoituksina, jotka perustuvat itsenäisesti opiskeltuun teoria- tai harjoitusta tukevaan aineistoon.

Työelämälähtöisyys on tullut ja tulee koko ajan vahvemmin mukaan koulutukseen. Se näkyy nyt jo laajasti harjoittelussa, erilaisissa työelämän kanssa tehtävissä projekteissa ja opinnäytetöissä. Se tulee näkymään työn opinnollistamisessa silloin, kun työssä käyvän opiskelijan työtehtävät vastaavat meneillään olevaa AMK-koulutusta. Työn opinnollistamisen polulla olemme alkutaipaleella, mutta se tuo kiinnostavan lisän joustavaan, opiskelijalähtöiseen oppimiseen.

Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on tullut tärkeä osa opiskelupolkua. Puhumme AHOToinnista, joka toteutuessaan poistaa turhaa uudelleen kouluttautumista, nopeuttaa opinnoissa etenemistä ja lisää opintojen mielekkääksi kokemista.

Entistä tehokkaampaan asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseen opetuksessa

Oppimaan oppimisen ”just in time” -arvo kasvaa. Opetussuunnitelmien toteutuksessa tulee tärkeäksi tunnistaa, mitä osaamista missäkin vaiheessa koulutusta erityisesti tarvitaan. Tämä edellyttää hyvää suunnitteluyhteistyötä, yhteisopettajuuden toteutumista, toiminnallisten menetelmien käyttöönottoa, projektimaisuutta opetuksen suunnitteluun ja halua kokeilla uutta. Esimerkiksi kansainväliseen projektiin voidaan liittää kielenopetus, talousaineisiin tai tekniikan substanssiaineisiin matematiikka tai fysiikka ja tuotekehitysprojektiin projektiteorian opinnot – yhteisopettajuutena, ajallisesti opetus integroiden. Yhteisopettajuuden lisääntyminen tuo oman mausteensa myös työ- ja työjärjestyssuunnitteluun, joilla tuetaan yhteisen tekemisen toteutumista.

Asiantuntijuuden entistä parempaan hyödyntämiseen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tähdätään SAMKissa osaajapoolityöskentelyllä ja koulutusalarajat ylittävällä vuoropuhelulla. Osaajapoolit muodostuvat asiantuntijaopettajista SAMKin laajuudella. Poolissa määritellään, mitä osaamista sen pitää tuottaa, jotta opetus vastaa tämän päivän ja tulevaisuuden osaamistarpeeseen. Poolit myös pitävät huolen siitä, että opetussuunnitelmatasolla kuvattu osaaminen on jatkossakin ajantasaista. Opetussuunnitelmaprosessiin uusi työskentelymalli tuo ketteryyttä. Jatkossa OPS-työssä voidaan kehittää entistä joustavammin opetussuunnitelman osia ja luopua laajoista, muutaman vuoden välein toteutetuista OPS-uudistuskierroksista.

Entistä parempaan monialaisuuden hyödyntämiseen

SAMKissa on tutkintouudistukseen liittyen tunnistettu useita ns. rajat ylittäviä osaamisia. Näistä on asiantuntijaopettajien voimin muodostettu osaamiskokonaisuuksia, joita voidaan opintojaksoina toteuttaa. Yhteisiksi osaamistarpeiksi on tunnistettu yrittäjyystaidot, työyhteisötaidot, opiskelun edellyttämät valmiudet, viestintä ja kielet sekä projektitoiminnan osaaminen. Kaikkia koulutuksia koskevat myös korttikoulutukset, joilla osoitetaan oikeus työskennellä harjoittelupaikassa tai osallistua esimerkiksi laboratorio-opetukseen. AMK-tutkintoon sisältyy tyypillisesti myös johtamisen, laadunhallinnan ja markkinoinnin osaamista sekä asiakaspalvelu- ja talousosaamista. Koulutusalarajat ylittävinä tullaan tarjoamaan myös digivalmiuksien osaamista, automaatio-osaamista, oikeudellista osaamista, palvelumuotoilua ja monikulttuurisuusosaamista.

Uusien pedagogisten mallien käyttöönottoon opetuksessa

Digitaalisuus on tullut opetuksen kehittämistavoitteisiin voimalla ja opettajien mahdollisuus täydennyskoulutukseen ja uuteen perehtymiseen on tärkeää. SAMKissa perehdytys verkossa tapahtuvaan opetukseen on jatkuvaa ja apua opettaja saa aina tarvitessaan verkkopedagogiikan ja -ympäristöjen erityisosaajilta. Tämän lisäksi alkamassa on laaja pedagoginen koulutus osana henkilöstökoulutuksia.

Digitaalisuus tuo mukanaan uusia välineitä ja kanavia oppimiseen. Ne puolestaan ovat muovaamassa opettajan työtä entistä enemmän ohjaavaan suuntaan. Painopiste siirtyy opettamisesta oppimiseen ja opettajasta opiskelijaan. Hienoinkaan opetusmenetelmä ei tuota tulosta, jos ei synny oppimista – ja toisaalta hyvin monenlaisin tavoin voidaan oppia uutta.

Digitaalisuus on noussut digiloikkatavoitteiden myötä keskiöön. Sitä edeltävänä ja sen rinnalla on opetusmenetelmiä haluttu kehittää yhteistoiminnalliseen ja vuorovaikutteiseen suuntaan. Nämä eivät ole toisiaan pois sulkevia, vaan täydentäviä. Tärkeää on tullut kyvystä tunnistaa ja hankkia uutta tietoa ja taidosta soveltaa sitä osana ongelmanratkaisua, yhdessä, verkottuen ja tietoa tuottaen.

Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen

SAMK on uuden edessä fyysisiä oppimisympäristöjä kehitettäessä. Raumalle on juuri valmistunut SAMK-kampus Rauma ja Porissa otetaan vuonna 2017 käyttöön uusi SAMK-kampus. Samalla kehitetään digitaalista oppimisympäristöä tuomalla tiloihin uusia verkko-opetuksen ja digitaalisen opetuksen sovelluksia. Opiskelijoiden omat mobiililaitteet tulevat osaksi opetusta ja toisaalta kampusrakennus itsessään on teknologinen oppimislaboratorio.

Yhteistoiminnallisten opetusmenetelmien tulo näkyy tilasuunnittelussa avoimiin tiloihin rakentuvina tiimityön tiloina, myös kirjasto tulee näkyväksi osaksi oppimisympäristöä itseopiskelu- ja ryhmätyötiloineen. Tenttiakvaarion käyttö tuo joustavuutta opintojen suorittamiseen.

Oppiminen edellyttää yhä useammin enemmän oikeanlaista mielentilaa kuin fyysistä luokkahuonetta. Oppimisympäristö on yhä useammin joko kokonaan tai osittain virtuaalinen, hyvin rakennettu, vuorovaikutuksellinen tila, jossa opetus on hyvin suunniteltu ja tapahtuu ohjatusti ja yhdessä. Edelleen tarvitaan myös esim. kädentaitoja soveltavaa ohjattua, tilaankin sidottua oppimista, jos se pedagogisena ratkaisuna tuottaa tavoitellun oppimistuloksen parhaiten.

Uudet oppimisympäristöt tuovat uusia elementtejä ja osaamistarpeita opetukseen, esimerkiksi tietoturvallisuus ja tekijänoikeudet ovat niissä osa oppimista ja verkottuneessa työelämässä tarvittavaa ammattitaidon kehittymistä. Opettajan tulee osata myös ohjata opiskelijaa näissä kysymyksissä osana opintoja.

 

Teksti: Eeva-Leena Forma

Kansainväliset messut vaativat aikaa ja työtä

Messuosaston tulee olla sekä houkutteleva että asiallinen.

Valmisteluiden tekeminen on messuille osallistumisen tärkeä osa. Messujen valmisteluihin menee aikaa muutamasta kuukaudesta vuoteen. Ajantarve riippuu messujen koosta ja pitopaikasta. Kansainvälisille messuille  matkustus- ja kuljetusasioiden järjesteleminen kestää kotimaisia messuja kauemmin.

Valmisteluissa täytyy miettiä kaikki osaston visuaalisesta ilmeestä markkinoitavien tuotteiden määrään. Ensimmäiseksi yrityksessä tulee laatia budjetti messuille. Sitten varataan messuilta paikka itselle.  Tämän jälkeen tulee päättää, ketkä työntekijöistä lähtevät messuille ja varata heidän matkansa. Työntekijöitä kannattaa ottaa messuille sillä periaatteella, ettei yksi henkilö voi tehdä työtä yhtäjaksoisesti kauaa, vaan tarvitsee useita taukoja työpäivän aikana.

Visuaalinen ilme houkuttelee asiakkaat

Yksi tärkeimmistä asioista on messujen visuaalinen ilme, jonka ohjeistus kannattaa aina tarkistaa oman maan messuvastaavalta. Yleensä jokaisella maalla on tietyt yhteiset asiat, kuten värimaailma ja teema, joiden mukaan oman ständin ilme tulee suunnitella. Visuaalinen ilme on juuri, millä houkutellaan asiakkaat yrityksen luokse. Visuaalisen ilmeen tulee aina tukea yritystä ja olla yhdistettävissä yrityksen markkinoimaan tuotteeseen sekä itse yritykseen.

Messuosaston tulee olla sekä houkutteleva että asiallinen. Oikeanlaisella sisustuksella on mahdollisuus saada aikaan asiallinen, elegantti ja kutsuva osasto. Mikäli osastolle laittaa liian paljon isoja tai raskaita elementtejä, tulee osastosta helposti ahdas, mikä karkottaa potentiaaliset asiakkaat. Väreissä kannattaa luottaa paljon valkoiseen ja muihin vaaleisiin sävyihin ja käyttää muita värejä tuomaan eloa osastolle. Lasisilla elementeillä osastolle voidaan luoda elegantti ilme, kun taas puuelementeillä osastosta voidaan tehdä hyvin maanläheinen sekä ekologinen.

Suomen osaston visuaalista ilmettä vallitsivat taustan revontulikuva sekä vaaleat tilanjakajat, joissa oli kuvia yrityksen tuotteista.

Suomen osaston visuaalista ilmettä vallitsivat taustan revontulikuva sekä vaaleat tilanjakajat, joissa oli kuvia yrityksen tuotteista.

2015_10_xx_SAMKin_kanssa_Saksaan_Ranska_by_Merika_Peltola (1)

Ranskan osaston visuaalinen ilme koostui lasista elementeistä, tummansinisestä kokolattiamatosta sekä sloganista ”Made in France Made with love”.

Teksti ja kuvat: Merika Peltola, liiketalouden opiskelija, joka valmistelee opinnäytetyötään messuosastojen visuaalisesta ilmeestä.